Urologie is de medisch-chirurgische tak van de geneeskunde voor diagnostiek en behandeling van alle mogelijke problemen met betrekking tot de mannelijke geslachtsorganen enerzijds en het urinewegsysteem (zowel bij mannen, vrouwen en kinderen) anderzijds.

Het is voor sommigen onduidelijk wat het veelzijdige vak van huisarts nu precies inhoudt. De huisarts is een specialist in het afwegen en beoordelen van klachten, klinisch redeneren, zorg op maat en management van chronische ziekten en levensloopgeneeskunde. Met vooral gezond verstand en in samenspraak met de patiënt is de huisdokter specialist in het uitsluiten van ernstige ziekten.

Sinds 1 oktober 2008 berust de bevoegdheid over bijstand bij werk en beroepsopleiding voor personen met een handicap in Vlaanderen volledig bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Ook voor de principiële aanvraag voor bijstand bij werk en opleiding kunt u dus niet meer terecht bij het VAPH. Concreet wil dit het volgende zeggen. Wilt u in een beschutte werkplaats werken, hebt u behoefte aan aangepast arbeidsgereedschap of -kledij, wenst u een beroep te doen op een tolk voor doven en slechthorenden op de werkvloer, wilt u een beroepsopleiding volgen, wil uw werkgever een loonkostensubsidie krijgen of is er een behoefte aan de aanpassing van uw arbeidspost? Sinds 1 oktober 2008 is er voor dit alles nog slechts één aanspreekpunt: de VDAB.

Met vragen of problemen in verband met kinderbijslag, pensioen, sociale of financiële problemen, ziekte en invaliditeitsverzekering, administratieve problemen, inschrijvingen in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, thuiszorg, zorgverzekering, … kun je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. 


Vanaf heffingsjaar 2008 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd aan de vrijstelling om sociale redenen:

De Vlaamse Zorgkas is één van de 7 erkende zorgkassen, opgericht door de Vlaamse overheid. Iedereen kan er terecht om lid te worden van de Vlaamse zorgverzekering. Wie zichzelf niet tijdig aansluit bij een andere zorgkas, wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) werkt op een breed terrein van de geneeskunde, van bijvoorbeeld oogheelkunde en orthopedie tot interne geneeskunde. Het vak is vergelijkbaar met dat van huisarts of specialist ouderengeneeskunde, met als verschil dat de AVG zich verder heeft gespecialiseerd in bijvoorbeeld psychiatrie, klinische genetica, zintuigstoornissen, epilepsie en andere neurologische stoornissen, en revalidatie.

Kort geschetst is neurochirurgie het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de chirurgische behandeling van aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen, alsook van de wervelzuil. Ook operaties bij pijnproblemen horen tot de neurochirurgie. In de dagdagelijkse praktijk houdt de neurochirurg zich vooral bezig met operaties wegens hersentumoren, hersenbloedingen, hersenletsel na ongevallen, zenuwoperaties aan bijvoorbeeld hand of arm, lumbale hernia, cervicale hernia, fusieoperaties en discus prothese chirurgie t.h.v. de wervelzuil.

Bij het eerste bezoek zal de reumatoloog u uitgebreid vragen naar uw klachten, naar uw medische voorgeschiedenis, uw werkomstandigheden en naar uw medicijn gebruik. Daarna volgt uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij alle gewrichten worden onderzocht. Soms is het nodig een punctie van een gewricht te doen bijvoorbeeld als er gedacht wordt aan jicht.

 
Als je een arbeidshandicap hebt of zo iemand tewerkstelt is het niet altijd evident om je weg te vinden op de arbeidsmarkt. We vertellen in mensentaal wat je allemaal moet weten en doen.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.